Κείμενα - Μελέτες - Ιστοσελίδες

Ο ρόλος των Πανεπιστημίων σην Ευρώπη - Συμπλήρωμα Διπλώματος - Αμοιβές πανεπιστημιακών - κείμενα / αποφάσεις / συστάσεις / οδηγίες Ε.Ε. σελίδα
   
Δια Βίου Μάθηση / Εκπαίδευση (Life Long Learning) σελίδα
   
το Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο (e-University) σελίδα
   
Οργανισμός Παγκοσμίου Εμπορίου (ΠΟΕ) - World Trade Organisation (WTO)
Εμπορία Υπηρεσιών - Γενική Συμφωνία Εμπορίας Υπηρεσιών (Genral Agreement for Trade in Services: GATS) - Μελέτες - Δημοσιεύματα
σελίδα
   
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ): Μελέτες - Δημοσιεύματασελίδα
Αποδοχές πανεπιστημιακών - Συνθήκες Εργασίας σελίδα
Casual Teachers - Εποχικοί Διδάσκοντες σελίδα