περιεχόμενα

 

οι Αμοιβές των Πανεπιστημιακών (σε Ευρώπη και ΗΠΑ) 
στις ΗΠΑ
Πηγή:   American Association of University Professors


Το 2000, ο μέσος όρος των ετησίων αποδοχών των διδασκόντων σε μεταλυκειακό επίπεδο σπουδών (Median annual earnings of postsecondary teachers) ήταν $46,330.

  • Το 50% είχε αμοιβή $32,270 - $66,460.
  • Το χαμηλότερο 10% λιγότερο από $21,700
  • το υψηλότερο 10% άνω των $87,850.


Οι ετήσιες αποδοχές των μονίμων πανεπιστημιακών κατά μέσο όρο ήταν $58,400.

Κατά κατηγορία:

  • καθηγητές (professors): $76,200
  • αναπληρωτές καθηγητές (associate professors): $55,300
  • επίκουροι καθηγητές (assistant professors): $45,600
  • λέκτορες (lecturers): $38,100, και
  • διδάσκοντες (instructors): $34,700.


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Οι αποδοχές του πιο πάνω πίνακα είναι αισθητά κατώτερες από τις πραγματικές. Με βάση τις πληροφορίες συναδέλφων από τις ΗΠΑ, πιθανολογούνται δύο αίτια: (α) ο πίνακας αφορά 9-μηνη απασχόληση, (β) στον πίνακα υπολογίζεται ο μέσος όρος όπου έχουν περιληφθεί και πολλά μικρά κολλέγια (όπου προσφέρεται μόνο διδασκαλία χωρίς μεταπτυχιακές σπουδές)

Τα περισσότερα μέλη των πανεπιστημιακών σχολών πέραν αυτών των αποδοχών έχουν πρόσθετες αμοιβές από εξωπανεπιστημιακή απασχόληση, όπως συμβουλευτική (consulting), πρόσθετη διδασκαλία (teaching additional courses), έρευνα (research), συγγραφικά-δημοσιεύσεις (writing for publication) κλπ. Είναι δύσκολο να αποτιμηθούν αυτές οι πρόσθετες αμοιβές.

Από εκτιμήσεις των πηγών μας, στα 10 κορυφαία Πανεπιστήμια την περίοδο 1994-97 οι πανεπιστημιακοί με 10 - 15 χρόνια προϋπηρεσία, με 9-μηνη ακαδημαϊκή απασχόληση και επιπλέον 3-μηνη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα μέσα στο Πανεπιστήμιο και διδασκαλία σε θερινά μαθήματα παρουσίαζαν τις αποδοχές:

  • καθηγητές (professors): $100,000 - $120,000
  • αναπληρωτές καθηγητές (associate professors): $90,000 - $100,000

Επιπλέον, τα περισσότερα μέλη των κολλεγίων και πανεπιστημίων απολαμβάνουν οφέλη μέσα στην πανεπιστημιούπολη (κατοικία, ταξίδια, πληρωμένες εκπαιδευιτκές άδειες κλπ).

 

Πηγή:   SalaryExpert.com
2001 © copyright Baker, Thomsen Associates

Οι αριθμοί προέκυψαν από πραγματική επιτόπου έρευνα.
(Εκτιμήσεις της 15-Ιουν-2002)

Ετήσιες αποδοχές Λέκτορα 32,052.
το 50% των οποίων έχει 23,004 - 39,184.

Ο συνολικός μέσος όρος είναι: 37,770.

Ο μέσος όρος αυτός έχει την ισοδύναμη αγοραστική αξία των 36,818.

Νόμισμα Δολλάριο ΗΠΑ (US Dollar).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κι εδώ ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη Σημείωση (πρόσθετε αμοιβές). Έτσι ο πιο πάνω πίνακας πρέπει να αναθεωρηθεί με πολλαπλασιασμό των ποσών "επί 4/3", προκειμένου να γίνει συγκρίσιμος με τις αποδοχές πανεπιστημιακών άλλων χωρών.

 


στην Ευρώπη
Πηγή:   SalaryExpert.com
2001 © copyright Baker, Thomsen Associates

Οι αριθμοί προέκυψαν από πραγματική επιτόπου έρευνα.
(Εκτιμήσεις της 15-Ιουν-2002)

Γαλλία (σε όλες τις πόλεις)

Ετήσιες αποδοχές Λέκτορα 31,358.
το 50% των οποίων έχει 22,506 - 38,335.

Ο συνολικός μέσος όρος είναι: 33,905.

Ο μέσος όρος αυτός έχει την ισοδύναμη αγοραστική αξία των 33,905.

Νόμισμα Ευρώ (euro).

Γερμανία (σε όλες τις πόλεις)

Ετήσιες αποδοχές Λέκτορα 60,507.
το 50% των οποίων έχει 43,426 - 73,970 .

Ο συνολικός μέσος όρος είναι: 64,516.

Ο μέσος όρος αυτός έχει την ισοδύναμη αγοραστική αξία των 62,719.

Νόμισμα Ευρώ (euro).

Ιρλανδία (σε όλες τις πόλεις)

Ετήσιες αποδοχές Λέκτορα 42,455.
το 50% των οποίων έχει 30,470 - 51,901.

Ο συνολικός μέσος όρος είναι: 45,819.

Ο μέσος όρος αυτός έχει την ισοδύναμη αγοραστική αξία των 44,558.

Νόμισμα Ευρώ (euro).

Ισπανία (σε όλες τις πόλεις)

Ετήσιες αποδοχές Λέκτορα 41,419.
το 50% των οποίων έχει 29,727 - 50,635.

Ο συνολικός μέσος όρος είναι: 44,450.

Ο μέσος όρος αυτός έχει την ισοδύναμη αγοραστική αξία των 43,220.

Νόμισμα Ευρώ (euro).

Ιταλία (σε όλες τις πόλεις)

Ετήσιες αποδοχές Λέκτορα 33,413.
το 50% των οποίων έχει 23,981 - 40,847.

Ο συνολικός μέσος όρος είναι: 36,192.

Ο μέσος όρος αυτός έχει την ισοδύναμη αγοραστική αξία των 35,200.

Νόμισμα Ευρώ (euro).

Μεγάλη Βρεττανία (σε όλες τις πόλεις)

Ετήσιες αποδοχές Λέκτορα 22,326.
το 50% των οποίων έχει 16,023 - 27,293.

Οι αριθμοί αυτοί προέκυψαν από πραγματική επιτόπου έρευνα.

Ο συνολικός μέσος όρος είναι: 24,218.

Ο μέσος όρος αυτός έχει την ισοδύναμη αγοραστική αξία των 23,555.

Νόμισμα Βρεττανική Λίρα (British Pound).

Σημείωση:  Από άλλη πηγή: (Joint Negotiating Committee for Non-Clinical Academic and Academic Related Staff), με στοιχεία της 1ης Μαρ. 2002:

Οι ελάχιστες αποδοχές Καθηγητή: 39,394 GBP (Λίρες).

Πορτογαλία (σε όλες τις πόλεις)

Ετήσιες αποδοχές Λέκτορα 30,190.
το 50% των οποίων έχει 21,668 - 36,908.

Ο συνολικός μέσος όρος είναι: 32,553.

Ο μέσος όρος αυτός έχει την ισοδύναμη αγοραστική αξία των 31,657.

Νόμισμα Ευρώ (euro).επιστροφή στα περιεχόμενα
 

Δαπάνες και Αμοιβές - Συγκρίσεις Διεθνώς

Το κεφάλαιο αυτό περιέχεται στην Διακήρυξη - Αιτήματα της Ένωσης Πανεπιστημιακών Μεγάλης Βρεττανίας.
Ο Πίνακας που ακολουθεί αντλήθηκε από τα δεδομένα του ΟΟΣΑ (OECD) που δημοσιεύτηκαν στο "Education At A Glance 2001 (έκδ OECD)" και από δεδομένα που υπάρχουν στις ιστοσελίδες www.oecd.org.

Πίνακας 1 

δαπάνες ανά διδάσκοντα 1998/89

Χώρα ευρώ


Καναδάς 303 450
Ιταλία 250 200 *
ΗΠΑ 217 900
Αυστραλία 216 290
Φινλανδία 193 690
Σουηδία 127 510
Νορβηγία 119 440
Γαλλία 119 440
Ελλάδα 104 915  *
Μεγάλη Βρεττανία 96 845
Γερμανία 80 705  *
Ελβετία 79 090  *
Ισπανία 77 475
Ιαπωνία 67 790
Τουρκία 62 950
Τσεχία 61 335
Μεξικό 41 965

* Δυστυχώς ο ΟΟΣΑ δεν δίνει στοιχεία ισοδυναμίας με πλήρη απασχόληση, κι έτσι στα εκπαιδευτικά συστήματα που χρησιμοποιούν αναλογικά περισσότερο προσωπικό μερικής απασχόλησης εμφανίζονται χαμηλότερα από ό,τι θάπρεπε – αυτό πιθανόν να συμβαίνει στη Γερμανία, Ελβετία και Ιαπωνία.   Το αντίθετο μάλλον εξηγεί τα σχετικά υψηλά ποσά της Ελλάδας και της Ιταλίας.
 
 

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει την αγοραστική ισχύ του μέσου ακαδημαϊκού εισοδήματος.   Είναι οι αμοιβές των ακαδημαϊκών μεταφρασμένες σε συγκρίσιμα ποσά αγοραστικής ισχύος

Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για τις αμοιβές των ακαδημαϊκων αντλήθηκαν από την ετήσια έκθεση UNESCO/OECD.    Προηγούμενες συγκρίσεις ακαδημαϊκών αμοιβών δεν ελάμβαναν υπόψη τη φορολογία, την ισοδυναμία νομισμάτων, τις κοινωνικές παροχές και το κόστος ζωής που είναι πολύ διαφορετικό.   Επίσης, έχουν ληφθεί υπόψη οι κρατήσεις για κοινωνική ασφάλιση (σύνταξη, περίθαλψη και άλλες κοινωνικές παροχές)

Καλύπτει όλο το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό των ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού μερικής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου.
 

Πίνακας 2 

διεθνής σύγκριση αμοιβής ακαδημαϊκών 

Χώρα ευρώ


Καναδάς 117 344
Ιταλία 116 860
ΗΠΑ 90550
Αυστραλία 64 400
Φινλανδία 76 025
Σουηδία
Νορβηγία 50 360
Γαλλία 55 685
Ελλάδα 33 575
Μεγάλη Βρεττανία 35 185
Γερμανία 40 030
Ελβετία
Ισπανία 40 190
Ιαπωνία 26 625  *
Τουρκία 29 375
Τσεχία 18 560
Μεξικό 29 700

* Η χαμηλή θέση της Ιαπωνίας μάλλον εξηγείται από το ότι χρησιμοποιεί σχετικά υψηλό ποσοστό προσωπιού μερικής απασχόλησης.   Όλα τα ποσά αναφέρονται στο 1998.