ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΔΕΠ-ΑΕΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 2530/1997

π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

 

ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ-ΑΕΙ (2002)

   

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ


 
Τα στοιχεία της ιστοσελίδας αυτής συνέλεξε και επεξεργάστηκε ο Δ. Τσαμάκης.

 
 
 
 


ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΔΕΠ-ΑΕΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 2530/1997

1996
1998
 
Βαθμίδα
Μηνιαίες 
Καθαρές 
Αποδοχές 

(Δρχ./€)

Εξάμηνη 
Χορηγία

(Δρχ./€)

Ετήσιες 
Καθαρές 
Αποδοχές

(Δρχ./€)

Μηνιαίες 
Καθαρές 
Αποδοχές 

(Δρχ./€)

Ετήσιες 
Καθαρές 
Αποδοχές 

(Δρχ./€)

Αύξηση
 (%)
Καθηγητής
(18 χρ. προϋπ.)
476.000 Δρχ

€ 1397

132.000Δρχ

€ 387 

6.562.000 Δρχ

€ 19258

671.000 Δρχ

€ 1969 

8.572.000 Δρχ

€ 25156

30 % 
Λέκτορας
(18 χρ. προϋπ.)
327.000

€ 960

100.000

€ 293

4.586.000

€ 13459

447.000

€ 1312

5.817.000

€ 17071

27 % 
Παρατήρηση:

Οι Καθηγητές με 25 έτη προϋπηρεσία λαμβάνουν επίδομα 110.000 δρχ. (μικτά) οπότε η αύξηση φθάνει το 33%.


 
 


ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ-ΑΕΙ (2002)

Βαθμίδα
Βασικός (Δρχ./€)
Επιδόματα 
(Δρχ./€)
Ποσοστό Επιδομάτων στο σύνολο Αποδοχών
Καθαρές Αποδοχές (Δρχ./€)
 (α)
Χρόνια Προ-ϋπηρεσίας
   
Διδακτικό
Ερευνητικό
Αποζημίωση
     
Καθηγητής
426.000 Δρχ 

€ 1250 

200.000 Δρχ

€ 587

110.000 Δρχ

€ 323

140.000 Δρχ

€ 411

43%
720.000 Δρχ (β)

€ 2113 

20 (β)
Αν. Καθηγητής
369.000 Δρχ

€1083

180.000 Δρχ

€ 528 

100.000 Δρχ

€293

90.000 Δρχ

€ 264 

41%
630.000 Δρχ

€ 1849

12
Επ. Καθηγητής
328.000 Δρχ

€ 963 

160.000 Δρχ

€ 470 

90.000 Δρχ

€264 

60.000 Δρχ

€ 176 

44%
500.000 Δρχ

€ 1467

6
Λέκτορας
284.000 Δρχ

€ 833 

140.000 Δρχ

€ 411

80.000 Δρχ

€ 235

60.000 Δρχ

€ 176 

63%
440.000 Δρχ

€ 1291 

6

 

Παρατηρήσεις:

  • Στις καθαρές αποδοχές του πίνακα έχει ληφθεί υπόψη και το επίδομα γάμου (α).
  • Οι καθαρές αποδοχές του Καθηγητή με 25ετία γίνονται 840.000 δρχ. (β).
  • Λόγω των υψηλών επιδομάτων τα δώρα και επίδομα αδείας ανέρχονται περίπου στο 0,8 - 0,9 του μισθού.

 ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

Αλγόριθμος Σύνταξης: Σ=0,8 (Βασικός + Χρονοεπίδομα) * (Χρόνια-Προϋπηρεσίας / 35) +Οικ. Επίδ.
Βαθμίδα
Σύνταξη
 (Καθαρά)
Ποσοστά
 των καθαρών Αποδοχών
Συνταξιούχος ΔΕΗ
 Πτυχίο Μέσης Εκπ.
Σύνταξη ΔΕΠ με προσθήκη του Διδακτικού Επιδόματος
Τελική Σύνταξη με την εφαρμογή συντελεστή 0.7
Καθηγητής
470.000 Δρχ

€ 1403 

57%
650.000 Δρχ

€1908 

600.000 Δρχ

€ 1761 

525.000 Δρχ

€ 1541 

Αν. Καθηγητής
370.000 Δρχ

€1086

52%
 
 480.000 Δρχ

€ 1409 

 420.000 Δρχ

€ 1233 

Επίκ. Καθηγητής
330.000 Δρχ

€ 968 

54%
 
 430.000 Δρχ

€ 1262 

 376.000 Δρχ

€ 1103 

Λέκτορας
280.000 Δρχ

€ 822

52%
 
 370.000 Δρχ

€ 1086 

 320.000 Δρχ

€ 939